หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สาขาที่เปิดรับ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตร/สาขาวิชาปกติ
รับวุฒิ ปวช./ม.6
เสาร์-อาทิตย์
รับวุฒิ ปวช./ม.6
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการเลขานุการ

หลักสูตรบริหารธุกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

หลักสูตร/สาขาวิชาปกติ
รับวุฒิ ปวส./ม.6
เสาร์-อาทิตย์
รับวุฒิ ปวส./ม.6
สาขาวิชาการจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี
– วิชาเอก การจัดการทั่วไป
– วิชาเอก การจัดการอุตสาหกรรม
– วิชาเอก การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
– วิชาเอก การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
– วิชาเอก การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปริญญาตรีเทียบโอน
– วิชาเอก การจัดการทั่วไป
– วิชาเอก การจัดการอุตสาหกรรม
– วิชาเอก การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สาขาวิชาการตลาด
ปริญญาตรี 4 ปี
– วิชาเอก การบริหารการตลาด
– วิชาเอก การจัดการธุรกิจค้าปลีก
– วิชาเอก การจัดการนวัตกรรมการค้า
ปริญญาตรีเทียบโอน
– วิชาเอก การบริหารการตลาด
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี
– วิชาเอก ระบบสารสนเทศ
ปริญญาตรีเทียบโอน
– วิชาเอก ระบบสารสนเทศ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

หลักสูตร/สาขาวิชาปกติ
รับวุฒิ ปวส./ม.6
เสาร์-อาทิตย์
รับวุฒิ ปวส./ม.6
สาขาวิชาการบัญชี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรีเทียบโอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

หลักสูตร/สาขาวิชาปกติ
รับวุฒิปริญญาตรี
เสาร์-อาทิตย์
รับวุฒิปริญญาตรี
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เปิดรับสมัคร

Back to top