หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

รายการค่าบำรุงการศึกษา
และค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)
การจัดการศึกษาภาคปกติ
1. ค่าธรรมเนียม4,000
2. ค่าบำรุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย
2.1 ภาคการศึกษาที่ 16,500
2.2 ภาคการศึกษาที่ 25,500
2.3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน2,750

ระดับปริญญาตรี

ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)
รายการสาขาวิชา
– การบัญชี
– การตลาด
– การจัดการ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
การจัดการศึกษาภาคปกติ
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 4,0004,000
2. ค่าบำรุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย
2.1 ภาคการศึกษาที่ 1 7,7008,800
2.2 ภาคการศึกษาที่ 2 6,7007,800
2.3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 3,3503,900
การจัดการศึกษาภาคสมทบ
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 15,50015,5004,000
2. ค่าบำรุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย
2.1 ภาคการศึกษาที่ 1 14,00014,50017,000
2.2 ภาคการศึกษาที่ 2 13,00013,50016,000
2.3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 6,5006,7503,350

ปริญญาโท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
รายการปีการศึกษาที่ 1ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2ภาคฤดูร้อนภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า1,800
ค่าบำรุงการศึกษา32,50032,50018,50032,50032,500
ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ8,5008,500
ค่ากิจกรรมพิเศษ2,5002,5001,2002,5002,500
รวม36,80035,00019,70043,50043,500
Back to top