หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สาขาวิชาการบัญชี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี “เรียนบัญชี มันดีกว่าที่คิด”

การศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี เน้นการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางบัญชีให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู้ เทคโนโลยี และศาสตร์ต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงภายใต้เหตุการณ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ พร้อมทั้งการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

ปรัชญาของเรา

ผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนำเทคโนโลยีทางด้านการจัดการระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับวิชาชีพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าทางวิชาชีพและเทคโนโลยีอย่างมีจรรยาบรรณ มีจิตสำนึก และรับผิดชอบต่อสังคม

เราทำเพื่ออะไร

 1. เพื่อสร้างบัณฑิตหรือผู้สำเร็จการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับ   ระกอบวิชาชีพบัญชี
 2. เพื่อสร้างบัณฑิต หรือผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นนักปฏิบัติ ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานได้จริง
 3. เพื่อสร้างบัณฑิต หรือผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักสูตรที่เปิดสอน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

สาขาวิชาการบัญชี

 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • ปริญญาตรีเทียบโอน

ปริญญาโท

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เรียนบัญชีแล้วหนูจะรู้อะไรบ้าง ?

การศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี จะมีเนื้อหาพื้นฐาน เช่น กลุ่มบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร ภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร ระบบบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์งบการเงิน วิจัยทางการบัญชี เป็นต้น และความรู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องได้ เช่น กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค การเงินธุรกิจ หลักการจัดการ หลักการตลาด กฎหมายธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้นักศึกษาเพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานจริง สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการสหกิจศึกษา

เรียนบัญชีมีดีอย่างไร ?

แม้ว่าในปัจจุบันจะอยู่ในยุคสมัยดิจิทัล ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิต การปฏิบัติงาน และรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาจากเดิม เนื่องจากมีเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายเข้ามามีบทบาทสำคัญ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วิชาชีพบัญชีก็เช่นกัน มีการนำเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในการประมวลผล วิเคราะห์ผลก็ตาม แต่วิชาชีพบัญชี ยังคงติดอันดับที่อยู่ในความต้องการของตลาด เพราะงานบัญชี เป็นส่วนงานที่สำคัญของหน่วยงานทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจทางธุรกิจหรือการดำเนินงานให้ผู้บริหาร หรือผู้ใช้ข้อมูลได้ทราบ ซึ่งลักษณะบางประการเทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ทั้งหมด นั่นหมายความว่าเรียนบัญชี เราจะ

1. มีงานรองรับ (ขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์ และทักษะหรือความสามารถอื่นๆ เช่น ภาษาต่างประเทศ)

2. มีโอกาสได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์ที่มี

3. เป็นอาชีพ 1 ใน 8 อาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้อย่างเสรีในประชาคมอาเซียน

4. สามารถทำงานประจำ และทำงานบัญชีแบบอิสระไปพร้อม ๆ กันได้

5. ไม่มีใครแย่งงาน เนื่องจากวิชาชีพบัญชี เป็นวิชาชีพที่ต้องผ่านการเรียนและการทดสอบเพื่อได้รับใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ ซึ่งมีข้อกำหนดว่าว่าจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีเท่านั้น เช่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

6. ทำงานอื่นได้ เนื่องจากในการศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาในรายวิชาความรู้อื่นที่เกี่ยวกับ และมีการสร้างเสริมประสบการณืทำงานจริง เช่น การเงิน การวางแผน การควบคุมภายใน การวางระบบบัญชี การตลาด การจัดการ หรือแม้แต่งานในหน่วยงานราชการ หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านอื่น ๆ

เรียนบัญชี..จบแล้วมีงานอะไรทำ ?
 1. นักบัญชี/พนักงานบัญชี/ เจ้าหน้าที่บัญชี/ เจ้าหน้าที่การเงิน/ พนักงานธนาคาร
 2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 3. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 4. ผู้ตรวจสอบบัญชี/ ผู้ตรวจสอบภายใน/ ผู้ตรวจสอบเเละควบคุมระบบสารสนเทศ
 5. นักวางระบบบัญชี
 6. นักบัญชีต้นทุน
 7. ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน การบัญชี ภาษีอากร
 8. ผู้จัดการ/ ผู้บริหาร/ ผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน/ กรรมการผู้จัดการ
 9. อาจารย์ในสถาบันการศึกษา/ อาจารย์พิเศษ
 10. รับราชการในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
 11. ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ รับงานบัญชีอิสระ
เรียนบัญชี…ทำงานแล้วมีค่าตอบแทนเท่าใด ?

เงินเดือน หรือค่าตอบแทนของสายอาชีพทางบัญชีนั้นมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความรู้ ทักษะในแต่ละสายงาน ความสามารถอื่นๆ ประสบการณ์ทำงาน หรือเป็นไปตามโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือแม้แต่ที่ตั้งของแต่ละองค์กร หน่วยงาน หรืออุตสาหกรรมนั้น เช่น

1. นักบัญชี/พนักงานบัญชี/ เจ้าหน้าที่บัญชี จบใหม่ประมาณ 15,000 – 25,000 บาท หรือมีประสบการณ์การทำงาน ประมาณ 28,000 – 40,000 บาท

2. ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี จบใหม่ประมาณ 15,000 – 25,000 บาท หรือมีประสบการณ์การทำงานประมาณ 28,000 – 40,000 บาท

3. นักวิเคราะห์บัญชี ประมาณ 18,000 – 25,000 บาท หรือมีประสบการณ์การทำงานประมาณ

30,000 – 50,000 บาท

4. ผู้ตรวจสอบภายใน ประมาณ 20,000 – 28,000 บาท หรือมีประสบการณ์การทำงานประมาณ

30,000 – 60,000 บาท

5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 30,000 บาทขึ้นไป

6. ผู้จัดการ ประมาณ 50,000 – 300,000 บาท

7. ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงินประมาณ 150,000 – 500,000 บาท

เรียนบัญชีมีองค์กรรองรับ ?

เมื่อสำเร็จการศึกษา มีสถาบัน/ หน่วยงาน/ องค์กรรองรับ ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน หรือรัฐวิสากิจ สามารถทำงานได้ทั้งภายในประเทศ หรือต่างประเทศ

ช่องทางการติดต่อเรา

1. Facebook “สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์วาสุกรี”

2. สาขาวิชาการบัญชี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ตั้งอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่ 19 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ช่องทางการติดต่อสาขาวิชาในแต่ละศูนย์พื้นที่

หันตรา
วาสุกรี
นนทบุรี
สุพรรณบุรี
Back to top