หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

“เพราะเราคือพื้นฐาน เพื่อต่อยอด”

เพราะองค์ความรู้ทางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ คือ สิ่งที่จำเป็นของมนุษย์ในโลกพลวัต สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกศาสตร์แบบบูรณาการ สู่การเป็นผู้ประกอบการในยุค New Normal

วิชาที่เปิดสอน

  1. วิชา Businesses Finance
  2. วิชา Microeconomics
  3. วิชา Macroeconomics

ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา

วาสุกรี
Back to top