หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

จุดเด่นของสาขา

เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และฝึกทักษะด้านวิชาชีพสามารถนำไปใช้ในการทำงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรหลัก เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการโดยตรงสาขาที่ครอบคลุมศาสตร์ความรู้หลายแขนง สามารถทำงานได้อย่างหลากหลายอาชีพ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการนำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาไปใช้ในการประกอบอาชีพอิสระ ได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

ประกาศนียวิชาชีพชั้นสูง
 • การจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี
 • การจัดการทั่วไป
 • การจัดการอุตสาหกรรม
 • การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
 • การจัดการโลจิสสติกส์และโซ่อุปทาน
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปริญญาเทียบโอน
 • การจัดการทั่วไป
 • การจัดการอุตสาหกรรม
 • การจัดการโลจิสสติกส์และโซ่อุปทาน

รายละเอียดการเรียน

การจัดการโลจิสติกส์       
                กลยุทธ์ในการจัดซื้อทั้งในและระหว่างประเทศ การวางแผนและกระบวนการจัดซื้อ การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์และประเมินคัดเลือกผู้ขาย การจัดการต้นทุนการจัดซื้อ เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในการจัดซื้อ / หลักการของการจัดการสินค้าคงคลัง หน้าที่ของสินค้าคงคลัง การพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนความต้องการวัสดุ การวิเคราะห์และการจัดการคลังสินค้า ได้แก่ ทำเลที่ตั้ง การออกแบบผังคลังสินค้า บรรจุภัณฑ์ ชั้นวาง และระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบคลังสินค้า
การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
               วิเคราะห์ระบบงานสำนักงาน, การปฏิบัติงานในสำนักงานทั้งงานด้านเอกสารและงานด้านทักษะปฏิบัติ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจเรื่องต่างๆในองค์การได้ ศึกษาเทคนิคการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเทคโนโลยีสำนักงาน, ระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร, ระบบการจัดการเอกสารโดยใช้โปรแกรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
การจัดการอุตสาหกรรม
             การตรวจสอบคุณภาพ,การควบคุมคุณภาพ,การสุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบ,มาตรฐานที่สำคัญต่อระบบคุณภาพ/ การวางแผนการผลิต,การพยากรณ์การผลิต,การผลิตในแบบต่างๆ การเพิ่มผลผลิตในองค์กร ในสถานประกอบการ
การจัดการทั่วไป
 1. มีทักษะความเป็นผู้นำในการบริหารงานทั่วไป
 2. เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในองค์การ
 3. สามารถวิเคราะห์ระบบงานในภาคธุรกิจ และภาคเอกชนได้
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 2. สามารถวางแผนและบริหารทรัพยากรในองค์ได้
 3. มีความสามารถในการสรรหา คัดเลือก
 4. มีความรู้และสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทน
 5. สามารถพยากรณ์ตลาดแรงงาน รวมทั้งวิเคราะห์ตลาดแรงงานได้

แนวทางในการประกอบอาชีพ

การจัดการทั่วไป
 • พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
 • นักจัดการ/บริหารงานทั่วไป
 • นักบริหารงานสำนักงาน
 • นักวิชาการบริหารงาน
 • ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ
การจัดการอุตสาหกรรม
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
 • ผู้จัดการโรงงาน
 • หัวหน้างาน
 • นักวางแผนการผลิต
 • เจ้าหน้าที่ตวบคุมการผลิต
 • นักวิเคราะห์ต้นทุนในโรงงาน
การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
 • งานธุรการสำนักงาน
 • งานประสานงานทั่วไป
 • งานประชาสัมพันธ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • งานฝ่ายบุคคล
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนา
 • เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลและจัดเก็บ
 • ผู้ประกอบการ

การจัดการโลจิสสติกส์และโซ่อุปทาน
 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 • ผู้ดูแลคลังสินค้า
 • พนักงานฝ่ายสินค้าและวัสดุ
 • เจ้าหน้าที่ขนส่ง
 • เจ้าหน้าที่วางแผนการขนส่ง
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดหา
 • ผู้จัดการโลจิสติกส์
 • ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • นักบริหารทรัพยากรมนุษย์/นักทรัพยากรบุคคล
 • ผู้บริหาร/หัวหน้า ฝ่ายบริหารบุคคลในภาคเอกชน
 • พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
 • ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ
 • ตำแหน่งอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์

ห้องปฏิบัติการ

 • มีห้องฝึกปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ที่มีมาตรฐานระดับสากลให้กับนักศึกษา
 • มีห้องฝึกปฏิบัติงานสำนักงานจำลอง และเครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัยให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติได้จริง

หันตรา
วาสุกรี
นนทบุรี
สุพรรณบุรี
Back to top