หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา
หรือ ม.๖ ทุกแผนการเรียน ผ่านระบบ (TCAST + รับตรง)
หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
และ ปวส. ที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์
หลักสูตร ปวส.
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ม.๖
หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียนรู้

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจเปิดสอน 4 ศูนย์พื้นที่


หันตรา
วาสุกรี
นนทบุรี
สุพรรณบุรี

No content !

No content !

No content !

หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

Back to top