หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตร/สาขาวิชาปกติ
รับวุฒิ ปวช./ม.6
เสาร์-อาทิตย์
รับวุฒิ ปวช./ม.6
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการเลขานุการ

หมายถึง “เปิดรับสมัคร”

Back to top