หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

หลักสูตร/สาขาวิชาปกติ
รับวุฒิ ปวส./ม.6
เสาร์-อาทิตย์
รับวุฒิ ปวส./ม.6
สาขาวิชาการจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี
      วิชาเอก การจัดการทั่วไป
      วิชาเอก การจัดการอุตสาหกรรม
      วิชาเอก การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
      วิชาเอก การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
      วิชาเอก การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปริญญาตรีเทียบโอน
      วิชาเอก การจัดการทั่วไป
      วิชาเอก การจัดการอุตสาหกรรม
      วิชาเอก การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สาขาวิชาการตลาด
ปริญญาตรี 4 ปี
      วิชาเอก การบริหารการตลาด
      วิชาเอก การจัดการธุรกิจค้าปลีก
      วิชาเอก การจัดการนวัตกรรมการค้า
ปริญญาตรีเทียบโอน
      วิชาเอก การบริหารการตลาด
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี
      วิชาเอก ระบบสารสนเทศ
ปริญญาตรีเทียบโอน
      วิชาเอก ระบบสารสนเทศ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

หลักสูตร/สาขาวิชาปกติ
รับวุฒิ ปวส./ม.6
เสาร์-อาทิตย์
รับวุฒิ ปวส./ม.6
สาขาวิชาการบัญชี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรีเทียบโอน

หมายถึง “เปิดรับสมัคร”

Back to top