หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

หลักสูตร/สาขาวิชาปกติ
รับวุฒิ ปริญญา
เสาร์-อาทิตย์
รับวุฒิ ปริญญา
      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หมายถึง “เปิดรับสมัคร”

Back to top