หลักสูตรอบรม

ประจำปี 2563

ที่ตั้งและการเดินทาง

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่

ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

นางสาวมารีนา อรุณบุญลือ
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย
นางสาวศศิธร เพียรอ้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกติกา เล็กจำปี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนภัค คีรีเมฆินทร์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวเกวรี ทรัพย์ประเสร็ฐ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนิ่มนวล ท่าสระ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวบัวทิพย์ สนทอง
นักวิชาการศึกษา
นายธีระวัฒน์ วิลามาศ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายพิสิทธิ์ จงอนันต์ตระกูล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายวธัญญู วัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวศศิธร วารีรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวจินต์จุฑา พรหมเจริญ
เจ้าหน้าาที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุกัญญา พลีรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานศูนย์หันตรา
นายดนัย สันทกิจไพบูลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี
นางสาวดวงมณี งามภักดิ์
เจ้าหน้าาที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี
นายปรินทร์ วงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานศูนย์นนทบุรี
Back to top