• โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศษฐกิจดิจิทัลอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชำนาญรบ กรรมการร่างหลักสูตรสหวิทยาการ […]

  Know More

 • ประชุมพัฒนาหลักสูตรร่วมกับบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกับ คุณชัญญา เกื้อวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานแผนและมาตรฐานค้าปลีก บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) […]

  Know More

 • การตรวจความพร้อมและความเหมาะสม ในการจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ให้การต้อนรับนายจักรวาล ทิพย์มาลัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน และทีมผู้ติดตาม จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจความพร้อมและความเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า […]

  Know More

 • โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ

  อาจารย์อโณทัย ทิพเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ภายใต้แนวคิด ตลาดรื่นเริง บันเทิงวาสุกรี จำหน่ายสินค้า ทุกวันอังคารและวันพุธ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพทางการตลาด และนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของสาขาวิชาการตลาด อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงและสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 […]

  Know More

 • การจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2563

  การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2563 แผนการจัดการความรู้ แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 <Download File> รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน […]

  Know More

 • การจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2564

  การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 แผนการจัดการความรู้ แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 <Download File>   แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 <Download File> […]

  Know More

 • Ebook

  อัตลักษณ์ มทร.สุวรรณภูมิ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) คู่มือการปฏิบัติงานด้านวิชาการและการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ U2T อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  Know More

 • โครงการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางอาชีพด้านการบัญชี(The Knowledge & Experience Exchanging Program for RUS and SNC)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร นำทีมอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์ ดร.จักรกฤษณ์ มะโหฬาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา โสมโสดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มาลัยเปีย ดร.พิธาน แสนภักดี อาจารย์สุกัญญา […]

  Know More

 • โครงการสัมมนา เรื่องโลจิสติกส์ยุคโควิดพลิกวิกฤติเป็นโอกาส

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่องโลจิสติกส์ยุคโควิด พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรส ทองเชื้อ อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และอาจารย์อรคพัฒร์ บัวลม อาจาย์สาขาวิชาการจัดการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ […]

  Know More