• หลักสูตร “การเรียนรู้พื้นฐานการสร้างนวัตกรรม IoT ในยุคดิจิทัล”

  หลักสูตร “การเรียนรู้พื้นฐานการสร้างนวัตกรรม IoT ในยุคดิจิทัล”

  นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) กลุ่มเรียน DT26522N ชั้นปีที่ ๒ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้เห็นความสำคัญต่อการบริการวิชาการ และเพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชนได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน จึงได้จัดโครงการ […]

  Know More

 • หลักสูตร “กลยุทธ์ไวรัล วิดีโอคอนเทนต์ ด้วย CapCut”

  นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) กลุ่มเรียน DT26521N ชั้นปีที่ 2 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้เห็นความสำคัญต่อการบริการวิชาการ และเพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชนได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน จึงได้จัดโครงการ […]

  Know More

 • หลักสูตร “การใช้งานแอปพลิเคชัน InShot เพื่อการตกแต่งภาพและตัดต่อวิดีโอขั้นพื้นฐาน”

  สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้มอบหมายให้นักศึกษาจัดโครงการ Hands-on Experience Project Online หลักสูตรที่ 8 “การใช้งานแอปพลิเคชัน InShot เพื่อการตกแต่งภาพและตัดต่อวิดีโอขั้นพื้นฐาน” ในรายวิชา […]

  Know More

 • โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่อาจารย์เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ

  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่อาจารย์เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่อาจารย์เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ ให้อาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจฯ ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการสื่อสารเพื่อการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้การเรียนการสอนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก Mr. Arnel Dave […]

  Know More

 • กิจกรรมที่ 1 หัวข้อการพัฒนาผลงานวิจัยรับใช้สังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมที่ 1 หัวข้อการพัฒนาผลงานวิจัยรับใช้สังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ในลักษณะการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ […]

  Know More

 • โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี

  เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาการบัญชี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษา โดยร่วมมือกับพันธมิตรหลัก กิจกรรมที่ 2 หลักสูตร “ต้นกล้านักบัญชี” เพื่อการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพให้กับนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดวิชาชีพ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภายนอก ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณชนกานต์ ธารเรวดี […]

  Know More

 • โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินยา แตงอ่อน รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์ในสาขวิชา ด้านการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัย และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ อันจะส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ไปสู่การพัฒนาตนเอง คณะ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม […]

  Know More

 • อบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

  วันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารและพัฒนาระบบ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิขาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กิจกรรมที่ ๒ ด้านหนังสือและตำรา โดยได้รับเกียรติศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายหัวข้อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือและตำราส่วนประกอบของหนังสือและตำรา และการฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือหรือตำรา […]

  Know More

 • ประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. (ทปบธ.มทร.)

  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. (ทปบธ.มทร.) เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2566 […]

  Know More

 • ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

  Know More